Dejme šanci pracovat!

Termín realizace: 1.9.2018 – 31.8.2021 

Cílem projektu je vyrovnání příležitostí znevýhodněných osob cílové skupiny na trhu práce, a to především rozvojem kompetencí cílové skupiny.

Realizace projektu umožní zřídit 3 tréninková pracovní místa v šicí dílně s obchodem, která poskytnou šanci zapojeným osobám na jejich cestě ke změně.

Osoby z CS získají mnohdy první zkušenosti se zaměstnáním, základní pracovní návyky a potřebnou praxi pro zvýšení šance na další uplatnění na otevřeném trhu práce. Důležitou oblastí projektu je prevence.

Projekt se zaměřuje na mladé dospělé, kteří přímo vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách Chrudimska nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Cílová skupina projektu má většinou  pouze základní vzdělání, střední školy předčasně opouští nebo na ně vůbec nenastupuje. Chybí jim motivace ze strany rodiny. Vzdělání zde není hodnotou. Mladým dospělým žijícím ve společné domácnosti chybí pozitivní vzorce chování a zodpovědného přístupu k životu. Tyto návyky se u nich naopak ještě prohlubují. 

Tréninková pracovní místa (dále jen TPM) umožní účastníkům získat nebo obnovit pracovní návyky, které jsou velmi důležité, aby v budoucnu obstáli v běžném zaměstnání popř., aby měli šanci změnit svůj dosavadní život (vystoupit z bludného kruhu, zpřetrhat mezigenerační přenos zažitých vzorců chování a hodnot). Získají praxi v oboru šití a obsluhy obchodu, prohloubí si komunikační dovednosti s nadřízenými, spolupracovníky i zákazníky. Naučí se respektu k autoritám a také pracovnímu kolektivu. Sami budou respektování. Získají zkušenosti, které pomohou v rozvoji jejich kompetencí, např. i tak, že budeme dbát na dodržování povinností a pravidel vyplývajících z pracovní smlouvy a provozního řádu dílny.

Zřízením 3 pracovních míst v šicí dílně s obchodem dojde ke změně postoje min. u  9 osob, a to k stabilnímu zaměstnání a eliminaci předsudků z neúspěchu v pracovní oblasti, což bude mít dopad na změnu hodnot, chování a postojů následujících generací v celé rodině a komunitě. Aktivity projektu budou motivovat CS ke vstupu na otevřený trh práce popř. získání kvalifikace, a to za doprovodu sociálního pracovníka a mentora.  Dojde k propojení většinové populace s lidmi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. 

Projekt vznikl z finančních prostředků Operačního programu Zaměstnanost Evropských strukturálních fondů prostřednictvím MAS Chrudimsko.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

    

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz