Sanace rodiny

Poslání

Služba Sanace rodiny je podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je podporovat klienty v samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností.

Služba je poskytována rodinám, které doporučí příslušné Oddělení péče o rodinu a dítě (OSPOD), popř. oslovením ze strany rodiny nebo přes třetí stranu – spolupracující subjekt. Práce v rodině je podmíněna souhlasem rodiny a vědomím OSPOD.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení vývoje, nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

Služba je poskytována především v sociálně vyloučených lokalitách, navazuje na terénní nízkoprahové služby organizace pracující s dětmi a dospělými. Klientem služby je celá rodina, nikoliv jedinec.

Cíle služby

 • Vést/motivovat rodiny k odpovědnosti za svůj život
 • Posilovat schopnost klientů řešit obtížné životní situace vlastními silami a posilovat jejich sebevědomí
 • Předcházet/minimalizovat negativní dopady rizikového chování a jednání
 • Podporovat sociální začlenění do společnosti
 • Umožnit jednotlivcům i skupinám lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí, zvyšovat jejich komunikační schopnosti a dovednosti

Principy poskytování služby

 • ROVNOST - služby jsou poskytovány všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 • DOBROVOLNOST  - služba je dobrovolná, na základě svého vlastního rozhodnutí uživatele, každý může od jejího poskytování ustoupit.
 • DISKRÉTNOST -  ochrana soukromí, získáváme jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služby.
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - ke každému přistupujeme jako k jedinečné lidské bytosti dle jeho aktuálních potřeb. Zaměření na rodinu – nesoustředíme se na práci s jedním členem rodiny, vnímáme rodinu jako celek i s jejími vazbami.  
 • PROFESIONALITA - Usilujeme o to, aby výsledky naší práce byly trvalé a spolehlivé. Dbáme na kvalitu a poctivost naší práce. Ceníme si spolupráce a schopnosti dorozumění jako základu dobré praxe. Snažíme se lidem dopomáhat k důstojnému životu. 

Průběh služby - metody práce

Zařízení poskytuje terénní formu služby. Služba je realizována podle metodických materiálů služby.

Vstup klienta do služby je možný přes OSPOD, oslovením ze strany rodiny, popř. přes třetí osobu (např. jinou službu organizace). Práce v rodině může být zahájena jen se souhlasem rodiny a vědomím OSPOD. V rámci jednání se zájemcem o službu předáváme zájemci informace o poskytované službě, seznamujeme ho s podmínkami, za kterých ji může využívat, a dojednáváme, co od služby očekává (tzn. zjišťujeme zájemcovy potřeby, požadavky, očekávání, cíle a sociální situaci).

Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby – tzn. klient dostal všechny potřebné informace o službě a vědomě souhlasí s využíváním služby.

Plánování průběhu poskytování služby

Individuální plánování chápeme jako dlouhodobý proces, který začíná v jednání se zájemcem a končí výstupem klienta ze služby. Jde o spolupráci na stanovení osobních cílů a jejich naplnění. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Uživatel vždy spolurozhoduje o průběhu i ukončení služby.

Pravidla pro odmítnutí poskytnutí služby

 • Překročení kapacity
 • Zájemce nespadá do cílové skupiny

Provozní doba služby

Pondělí - pátek (9 -17 hodin) nebo dle telefonické domluvy 734 154 528

Služba je poskytována bezplatně.

Forma poskytování sociální služby je terénní i ambulantní s kapacitou 50 rodin za rok.
 

Stížnost

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb může vznést kterákoli osoba, která přijde se službou do kontaktu – klienti, blízcí klienta, dobrovolníci, veřejnost.

Způsoby podávání stížností

Uživatel/jeho zástupce mají právo podat na pracovníka nebo na službu stížnost, pokud se domnívají, že jsou porušována
základní lidská práva nebo práva uživatele služby. Uživatel má právo si stěžovat, aniž by byl, jakkoliv sankcionován. 
O právu podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Šance pro Tebe je zájemce o službu informován sociálním pracovníkem služby při vstupu do služby před podpisem smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Zásady podání stížností

Podat stížnost lze ústně (osobně nebo telefonicky), nebo písemně (poštou, e-mailem, osobním předáním). 
Stížnost lze podat i anonymně do schránky na stížnosti umístěné v zařízení, kde je poskytována služba. Schránka je pravidelně 1x týdně kontrolována vedoucím služby.
Pracovník, kterému byla stížnost podána, převede tuto stížnost do písemné formy a zaznamená do formuláře pro podání a vyřízení stížnosti.
Stěžovatel má právo využít pomoc pracovníka při podání stížnosti (formulace aj.).
Stěžovatel si může pro vyřízení stížnosti zvolit zástupce. 
Stížnost může vznést kterákoli osoba, která přijde se službou do kontaktu – uživatelé, blízcí, veřejnost.

Kam podat stížnost

Stížnosti na pracovníka či průběh služby řeší vedoucí služby a ředitel organizace
 
Zastupující vedoucí SAS
Sophia Dvořáková
tel.: 734 154 528
e-mail:
 
Ředitel organizace:
Sophia Dvořáková
tel.: 734 154 528
e-mail:
Stížnost na organizaci řeší statutární zástupce
 
Lenka Rybová
Jan Axmann
Webové stránky: http://www.sance.chrudim.cz/ 
Šance pro Tebe, z. s.
Štěpánkova 92 
537 01 Chrudim 
 
Dále je možné se stížností se obrátit také na:
 
Městský úřad Chrudim
Vedoucí odboru sociálních věcí – Mgr. Radka Pochobradská 
Pardubická 67
537 16  Chrudim 
Telefon: 469 645 831
E-mail:
Webové stránky: www.chrudim.city.cz
 
Krajský úřad pardubického kraje
Odbor sociálních věcí
Komenského nám. 125
532 11  Pardubice
Telefon: 466 026 157 
E-mail:
Webové stránky: www.pardubickykraj.cz
 
Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno
Telefon: 542 542 888
Webové stránky: http://www.ochrance.cz
E-mail:
 

 

 
 

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz