Sanace rodiny

Poslání

Služba Sanace rodiny je podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je podporovat klienty v samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností.

Služba je poskytována rodinám, které doporučí příslušné Oddělení péče o rodinu a dítě (OSPOD), popř. oslovením ze strany rodiny nebo přes třetí stranu – spolupracující subjekt. Práce v rodině je podmíněna souhlasem rodiny a vědomím OSPOD.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení vývoje, nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

Služba je poskytována především v sociálně vyloučených lokalitách, navazuje na terénní nízkoprahové služby organizace pracující s dětmi a dospělými. Klientem služby je celá rodina, nikoliv jedinec.

Cíle služby

 • Vést/motivovat rodiny k odpovědnosti za svůj život
 • Posilovat schopnost klientů řešit obtížné životní situace vlastními silami a posilovat jejich sebevědomí
 • Předcházet/minimalizovat negativní dopady rizikového chování a jednání
 • Podporovat sociální začlenění do společnosti
 • Umožnit jednotlivcům i skupinám lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí, zvyšovat jejich komunikační schopnosti a dovednosti

Principy poskytované služby

 • RESPEKT - respektování práv, potřeb, zájmů, názorů a rozhodnutí klienta
 • KOMPETENCE - podpora seberealizace, nezávislosti a sociálních dovedností klienta
 • PROFESIONALITA - základem kvality poskytované služby a podpory je odbornost pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními a týmová spolupráce
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - uživatel vždy spolurozhoduje o průběhu služby, služba je poskytována dle individuálních potřeb klienta

Průběh služby - metody práce

Zařízení poskytuje terénní formu služby. Služba je realizována podle metodických materiálů služby.

Vstup klienta do služby je možný přes OSPOD, oslovením ze strany rodiny, popř. přes třetí osobu (např. jinou službu organizace). Práce v rodině může být zahájena jen se souhlasem rodiny a vědomím OSPOD. V rámci jednání se zájemcem o službu předáváme zájemci informace o poskytované službě, seznamujeme ho s podmínkami, za kterých ji může využívat, a dojednáváme, co od služby očekává (tzn. zjišťujeme zájemcovy potřeby, požadavky, očekávání, cíle a sociální situaci).

Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby – tzn. klient dostal všechny potřebné informace o službě a vědomě souhlasí s využíváním služby.

Plánování průběhu poskytování služby

Individuální plánování chápeme jako dlouhodobý proces, který začíná v jednání se zájemcem a končí výstupem klienta ze služby. Jde o spolupráci na stanovení osobních cílů a jejich naplnění. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Uživatel vždy spolurozhoduje o průběhu i ukončení služby.

Pravidla pro odmítnutí poskytnutí služby

 • Překročení kapacity
 • Zájemce nespadá do cílové skupiny

Stížnost

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb může vznést kterákoli osoba, která přijde se službou do kontaktu – klienti, blízcí klienta, dobrovolníci, veřejnost.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz