Terénní program pro rodiny

Poslání

Terénní program pro rodiny je sociální služba pro osoby v sociálně nepříznivé situaci pohybující se ve vyloučených lokalitách . Nabízí jim pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se kterými se setkávají, a tím přispívá ke zlepšení jejich sociální situace.

Cílem služby je vyhledávat osoby ohrožené sociálním vyloučením tzn. rodiny, které řeší problémy se zadlužením, s nevyhovujícími bytovými podmínkami, nezaměstnaností, výchovnými problémy u dětí apod. Podstatné je také navázání a udržení vzniklého vztahu, a budování důvěry mezi pracovníkem a rodinou (důležité pro budoucí spolupráci).

Služba je poskytována bezplatně.

Terénní program pro rodiny nabízí poradenství, podporu a pomoc klientům v těchto oblastech:

 • bydlení (pomoc s hledáním bydlení, řešení dluhů na nájemném...)
 • zaměstnání (pomoc při hledání nové práce...)
 • dluhy (řešení dluhů, sestavení splátkového kalendáře...)
 • vyřizování listin (pomoc při sepsání životopisu, žádosti týkající se dávek, ...)
 • jednání s úřady (doprovod na úřad práce, ...)
 • vzdělání dětí (nabídka doučování, zajištění dobrovolníka do rodiny na doučování...)

Cílové skupiny

 • osoby nad 15 let v nepříznivé sociální situaci (např. osoby ohrožené sociálním vyloučením, dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužením, osoby žijící v nevyhovujících bytových podmínkách atd.). 

Cíle služby

Zvyšovat znalosti, dovednosti, odpovědnost a sebedůvěru klientů tak, aby byli schopni vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet.

Předcházet/minimalizovat negativní dopady rizikového chování a jednání.

Podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti.

Umožnit jednotlivcům i skupinám lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí, zvyšovat jejich komunikační schopnosti a dovednosti.

Monitorovat situaci v lokalitě a rizikové skupiny mladých lidí.

Kontaktovat a následně udržovat pravidelný a intenzivní kontakt pracovníků s cílovou skupinou a prohlubovat vzájemnou důvěru.

Principy služby

 • RESPEKT - respektujeme klientovy práva, potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí
 • KOMPETENCE - podporujeme klientův rozvoj, nezávislost, sociální dovednosti
 • BEZPEČNOST - zajišťujeme bezpečné prostředí pro jednání, důvěrnost a respektování vašeho soukromí. V terénu jednáme tam, kde se cítí klient bezpečně, a zároveň na místě, které vyhovuje pracovníkům (např. z bezpečnostních důvodů)
 • BEZPLATNOST - za využívání služby klient nic neplatí
 • DOBROVOLNOST - klient může kdykoliv přerušit kontakt a spolupráci
 • ROVNÝ PŘÍSTUP - přistupujeme ke všem klientům stejně
 • MLČENLIVOST, DŮVĚRNOST SDĚLENÝCH INFORMACÍ - bez vašeho souhlasu a vědomí nesdělujeme ani nezjišťujeme o vás informace od třetích osob (příbuzným, úředníkům,…)

Průběh služby - metody práce

Zařízení poskytuje terénní formu služby. Služba je realizována podle metodických materiálů služby. Vstup klienta do služby je možný oslovením pracovníka, ze strany rodiny, popř. přes třetí osobu (např. jinou službu organizace). V rámci jednání se zájemcem o službu předáváme zájemci informace o poskytované službě, seznamujeme ho s podmínkami, za kterých ji může využívat, a dojednáváme, co od služby očekává (tzn. zjišťujeme zájemcovy potřeby, požadavky, očekávání, cíle a sociální situaci).

Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby – tzn. klient dostal všechny potřebné informace o službě a vědomě souhlasí s využíváním služby.

Plánování průběhu poskytování služby

Individuální plánování chápeme jako dlouhodobý proces, který začíná v jednání se zájemcem a končí výstupem klienta ze služby. Jde o spolupráci na stanovení osobních cílů a jejich naplnění. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Uživatel vždy spolurozhoduje o průběhu i ukončení služby. K dosažení cílů spolupráce spolupracují s dalšími institucemi (OSPOD, ÚP, Case management, NZDM, SVP, školy a další).

Pravidla pro odmítnutí poskytnutí služby

Nedostatečná kapacita zařízení

Zájemce nespadá do cílové skupiny

Stížnost

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb může vznést kterákoli osoba, která přijde se službou do kontaktu – klienti, blízcí klienta, dobrovolníci, veřejnost.

Podat stížnost lze ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (poštou, emailem, osobním předáním …). V případě nespokojenosti s řešením stížnosti má stěžovatel právo podat stížnost k vyšší instanci, na kterou dostane kontakt od pracovníka.

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz